دانشجویان اتاق عمل87 دانشگاه بیرجند

ماشین بیهوشی

ماشين بيهوشي

ماشين بيهوشي شامل: منبع گازهاي تحت فشار-روش اندازه گيري و آزاد ساختن گازها-راه تبخير داروهاي بيهوشي بخار شدني-تجهيزاتي براي تحويل بخارات و گازها به بيمار(سيستم تنفسي)وسايلي براي تصفيه گازهاي بيهوش كننده و آلارم هايي جهت نشان دادن رهايي تركيبات هيپوكسيك مي باشد.

 

گازهاي تحت فشار

چند اصل عمومي به هنگام استفاده از سيلندز محتوي گازهاي مورد استفاده در طب وجود دارد:

1-سيلندر گازهاي دارويي به منظور نگهداري گازهاي تحت فشار كاربرد دارند.

2- اندازه سيلندر بر حسب حروف مشخص مي گردد.سايز A كوچكترين سايز است. سايز E در ماشين هاي بيهوشي بيشتر استفاده مي شود.

3- همه سيلندرها بر حسب نوع گاز موجود در آن ها رمز رنگي دارند.اين رمز بين المللي است ودر همه كشورها به جز آمريكا به كار مي رود.

 

رمز رنگي سيلندرهاي گاز دارويي

 

گاز

رنگ بدنه سيلندر

رنگ شانه سيلندر

اكسيژن

سياه

سفيد

اكسيدنيتروز

آبي

آبي

انفونوكس(500%وN2O 50%)

آبي

سفيدويك چهارم آبي

هوا

خاكستري

سفيدويك چهارم سياه

دي اكسيد كربن

خاكستري

خاكستري

هليوم/اكسيژن

سياه

سفيدويك چهارم قهوه اي

 

۴-سيستم ايمني راهنماي ميله اي ازاتصال غلط سيلندر به يوك (Yoke) ماشين بيهوشي(كه مي تواند اجازه آزادسازي تركيبات هيپوكسيك را دهد) جلوگيري مي كند.اين سيستم شامل دو ميله است كه از يوك سيستم برروي ماشين طرح ريزي شده است و دوسوراخ درون دريچه سيلندر موجود برروي سيلندر گاز را به هم مربوط مي كند.

5- سيلندرها بايد در محل خنك نگهداري شده و محوطه اطراف آن ها بايد به خوبي تهويه شده و به دور از شعله باشند.

6- در مورد اكسيژن و ساير گازهايي كه به صورت طبيعي در حالت مايع نيستند درجه سيلندر دقيقا پري سيلندر را با توجه به اين كه ميزان گاز با فشار متناسب است منعكي مي كند.

7- اكسيدنيتروز و دي اكسيد كربن گازهاي آبگون هستند پس درجات فشارروي سيلندر هاي آن ها فشار بخار گاز مايع را نشان داده و ميزان گاز آبگون باقيمانده و سيلندر را نشان نمي دهد.

 

اكسيژن

اكسيژن از لوازم ماشين بيهوشي است كه يا به صورت گاز تحت فشار از سيلندرهاي با سايزهاي مختلف ويا از منبع لوله كشي تامين مي شود.در بيمارستان هاي بزرگ اگسيژن لوله كشي از منبع اكسيژن مايع مي آيد.اكسيژن مايع در درجه حرارتc. 18 تحت فشار 10.5بار در ظرف عايق بندي شده بزرگي(تبخيركننده عايق بندي شده خالي از هوا)نگهداري مي شود.فشار گاز با انتقال اكسيژن گازي به درون سيستم لوله كشي ثابت مي ماند.دراكثر بيمارستان ها به جاي ذخيره كردن اكسيژن مايع لوله كشي بيمارستاني با انباركردن دو برابر سيلندرهاي بزرگ اكسيژن را فراهم مي كند.علاوه بر اكسيژن گازهايي مثل هواي فشرده-اكسيذنيتروز و انتونوكس Entonox نيز از طريق لوله كشي انتقال مي يابند.

كيلوپاسكال ذخيره مي شود و از اكسيژن به شكل گاز فشرده در فشار 137Í103  اصول قانون بويل boyl,s law تبعيت مي كند. درجه نشان دهنده واقعي نسبت محتويات اصلي گاز موجود است.

كپسول از فولاد موليبدنوم Molybdenu  ساخته شده اند و در فواصل زماني توسط دكارخانه سازنده از نظر عيوب بررسي مي سوند و پس از انجام تست هاي زير استفاده مي گردند:

٭تست قابليت انبساط: يكي از 100 كپسول ساخته شده تست مي شود.قطغات باريكي بريده شده و كشيده مي شوند.نقطه تسليم نبايد از Tons/in  15  كمتر باشد.

٭تست فشار يا هيدروليك:اين تست (( واتر-جك )) Water Jacret  است.نسبت اشغال كپسول عبارت است از:نسبت وزن گاز درون كپسول به وزن آبي كه در سيلندر مي تواند نگهداري شود.

٭تست هاي خمش واز بين بردن انحنا:اين تست ها حداقل روي يكي از 100 كپسول ساخته شده انجام مي شوند.كپسول هاي اكسيژن داراي رمز رنگي سياه در قسمت بدنه و سفيد در قسمت شانه هستند.

 

اكسيدنيتروز

اكسيدنيتروز ( N2O) درون سيلندر هايي با رمز رنگي آبي نگهداري مي شود.اين گاز در درجه حرارت اتاق زماني كه تحت فشار قرار مي گيرد به شكل مايع بوده و در درجه حرات15 c.درجه و فشار 4/4 Í103 كيلوپاسكال را اعمال مي كند.اكسيدنيتروز مايع زماني كه از كپسول آزاد مي شود به گاز تبديل مي گردد.هنگامي كه اكسيدنيتروز مايع تبخير مي شود درجه فشار آن شروع به سقوط مي كند كه نمايانگر تخليه قريب الوقوع سيلندر مي باشد.اشغال كپسول هاي اكسيد نيتروز 75/. است.

 

انتونوكس

تركيبي از اكسيدنيتروز و اكسيژن ( 50 : 5 ) است كه در سيلندرهايي با رمز رنگي آبي همراه با بخش هاي سفيدرنگي در شانه سيلندر نگهداري مي شود.

انتونوكس در  137 Í103 كيلوپاسكال در درجه حرارت c.15 جدا خواهند شد.كپسولي كه گازهاي آن تفكيك شده باشند ابتدا تركيب غني از اكسيژن را آزاد كرده اما سپس مانند كپسول خالي تركيب ناقص اكسيژن را رها خواهد ساخت.

قبل از استفاده كپسول ها در درجه حرارت بالاتر از.c5 به مدت 24 ساعت به صورت افقي انبار مي شوند.اگر به صورت جرم كپسول ها مورد نياز باشند بايد در درجه حرارت بالاتر از  به مدت 2 ساعت نگهداري شده و سپس سه بار وارونه شوند.

 

دي اكسيد كربن

دي اكسيد كربن گاز بي رنگي است كه درون كپسول هاي خاكستري رنگ نگهداري مي شود.نسبت اشغال آن 75/. در آب و هواي متعادل و 67/. در آب و هواي گرم مي باشد.دي اكسيد كربن به شكل مايع %95-90% كپسول را اشغال مي كند.

 

هوا

هوا چه از طريق لوله كشي و چه در داخل كپسول هاي خاكستري رنگي كه در قسمت شانه آن ها به اندازه 4/1 داراي رنگ هاي سفيد و سياه مي باشد فراهم مي گردد و در فشار  137 Í103 كيلوپاسكال ذخيره مي شود.

 

انواع كپسول ها

پنج اندازه سيلندر اكسيدنيتروز ((G,F,E,D,C و شش اندازه سيلندر اكسيژن (J,G,F,E,D,C) وجود دارد.كپسول هاي بزرگتر اكسيژن با يك دريچه bull-nose كه مي تواند به چندين لوله متصل شود جفت مي شوند.بزرگترين كپسول هاي اكسيدنيتروز (G,F) به يك دريچه چرخ دستي جفت مي شوند.

 

فرآورده هاي گازي لوله اي

بنا به دلايل اقتصادي وبه منظور اجتناب از تعويض مكرر سيلندر هاي گاز در مكان هاي شلوغ ممكن است گاز ها از محوطه انبار دورتري لوله كشي شوند.منبع مركزي اكسيژن امكان دارد به صورت منبع اكسيژن مايع يا يك كپسول چند برابر بزرگتر باشد.محوطه انبار خارج از محوطه اصلي بيمارستان قرار مي گيرد چون خطر آتش سوزي در همه فضاهايي كه اكسيژن در آن ها نگهداري مي شود افزايش مي يابد.

به منظور جلوگيري از اتصال غلط گازهاي لوله كشي شده به ماشين بيهوشي همه مجاري خروجي گازها در ديوار به وضوح توسط اتيكت و رمز رنگي مشخص مي شوند.سرپيچ هاي ديواري و پروب هاي مربوط به لوله كشي ماشين بيهوشي براي هر گاز اختصاصي بوده و غير قابل تعويض مي باشند (مثلا پروب اكسيدنيتروز با سرپيچ اكسيژن متناسب نيست).شلنگ هاي ماشين بيهوشي رمز رنگي دارند.

 

فرآورده هاي گازي كه از طريق لوله كشي منتقل مي شوند:

 

گاز

رنگ سرپيچ ديواري

رنگ شلنگ

اكسيژن

سفيد

سفيد

اكسيدنيتروز

آبي

آبي

هوا

سياه

سياه

ساكشن

زرد

زرد

 

اكسيدنيتروز

اين گاز در يك انبار به صورتسيلندر هاي بزرگ نگهداري شده و از طريق لوله كشي به اتاق عمل مي رسد.هر سيلندر توسط لوله مارپيچي اي كه از جعبه كنترل مركزي عبور مي كند به خط لوله كشي متصل مي شود.درجات مربوط به فشار در كناره هاي چپ وراست جعبه نمايانگر محتويات ذخاير سيلندر بوده و دريچه هاي فشار بالا كه در قسمت پايين قرار دارند فشار سيلندر را از  137 Í103 كيلوپاسكال به حدود 10Í103 كيلوپاسكال كاهش مي دهند.دريچه فوق تبديلي وجود دارد كه اين دريچه زماني كه فشار به زير مقدار معين سقوط كند به صورت خودكار از منبع در حال استفاده به منبع ذخيره كپسول ها جريان را عوض مي كند.دو وسيله اخطار الكتريكي ضميمه اين سيستم است كه توسط دريچه اي كه چراغ هاي اخطار يا آلارم هاي شنيداري را در يك جعبه كنترل روشن مي كنند و همچنين توسط نقاط متحركي كه نمايانگر نياز به تعويض سيلندر هاي خالي هستند فعال مي گردند.در مجراي خروجي دريچه فوق تبديل دريچه طبقه دومي براي كاهش فشار از 10Í103 كيلوپلسكال به 1/4 Í103 كيلوپاسكال يعني فشار طبيعي خط لوله كشي وجود دارد.

 

هوا

هوا از طريق خطوط لوله كشي به اتاق عمل مي رسد.خطوط توسط سيلندرهاي بزرگ يا دستگاه كمپرسور مركزي مهيا مي شوند.سيستم ساكشن مركزي همراه با اكسيژن و اكسيدنيتروز و هوا نصب مي شود وداراي يك پمپ و يك گيرنده و يك عدد فيلتراست. هوا از اتاق عمل به درون محوطه هاي مربوط به درناژو فيلترهاي باكتريال كسيده مي شود تا خشك و تميز گردد و سپس از ميان ساكشن ثابتي كه خلاء را حدود 53 كيلوپاسكال (mmHg400) زير فشار استاندارد اتمسفر يعني 3/101 كيلوپاسكال (mmHg760) نگه مي دارد عبور مي كند.گازهاي خارج شده از پمپ قبل از اين كه از هواي دريافتي يا سيستم تنظيف كننده فعال خارج شوند از ميان صدا خفه كن مي گذرند.

 

لوازم ساكشن

اين لوازم به خط لوله كشي ساكشن متصل شده و شامل يك شيشه دهان گشاد جمع كننده ترشحات يك فيلتر يك جسم شناور يك راه دخول به ساكشن ويك ديافراگم است.دستگاه هاي ساكشن جريان ابلايي تا حد  L/min40 را در قدرت مكندگي 53 كيلوپاسكال توليد مي كنند.

 

سيستم نشانگر ميله اي

اين سيستم طرح ريزي شده است تا از نصب غلط كپسول به داخل يوك اشتباه جلوگيري به عمل آيد.دو ميله اي كه در يوك قرار دارند بايد متناسب با سوراخ هاي ايجاد شده در گردن كپسول باشند.طرح اين ميله ها و سوراخ ها ي هم اندازه آنها براي هر گاز از گاز ديگر متفاوت است.اين سيستم نشانگر ميله اي در كپسول هاي كوچك گاز كه در ماشين بيهوشي نصب مي گردند كاربرد دارد.

 

تنظيم كننده فشار (دريچه هاي كاهنده)

Bar)از يك منبع0در ماشين بيهوشي ايجاد كنترل و فشار يكنواخت پايين (53/0 فشار بالا مثل كپسول اهميت دارد.اين امر توسط تنظيم كننده (رگلاتور) فشار انجام مي شود.

 

محدود كننده هاي جريان و طرز كار فشارها

ماشين بيهوشي در فشارهاي مربوط به خط لوله كشي كار مي كنند p.s.i.,Bar).براي پيشگيري از افزايش ناگهاني فشارها در انتهاي جريان پايين0(60 ماشين محدود كننده هاي جريان قبل از دريچه سوزني حساس به درون لوله گاز القا مي شوند.محدود كننده هاي جريان از ماشين بيشتر از بيمار محافظت مي كنند.

 

درجه هاي مربوط به فشار

درجات مربوط به فشار در دو محل به ماشين بيهوشي متصل مي شوند:يكي در كناره محل ورود گاز كه فشار را در كپسول هاي گازي يا خطوط لوله كشي نشان مي دهد و ديگري در مدار مربوط به بيمار.دريچه در مدار مربوط به بيمار فشار راه هوايي را نشان مي دهد.

 

دريچه هاي ايمني مربوط به نارسايي فشار اكسيژن

همه ماشين هاي بيهوشي مجهز به يك سيستم ايمني (Fail-Safe)مربوط به فشار اكسيژن هستند.سيستم (Fail-Safe)شامل تنظيم كننده قوي فشار است كه شديدا تنظيم كننده هاي فشار موجود در لوله اكسيدنيتروز را كنترل مي كند.اين سيستم بين محل ورودي گاز ماشين بيهوشي ووسيله اي كه جريان گاز را كنترل و اندازه گيري مي كند واقع شده است.دريچه تنظيم كننده اگر فشار لوله اكسيژن به زير مقدار موجود سقوط كند اكسيدنيتروز را مسدود مي كند.

 

روش های سنجش و آزادسازی گازها

گاز از منبع گاز توسط سيستم (Fail-Safe) به واحد تحويل جريان هدايت می شود.دوراه برای تحويل و کنترل ترکيب گازی وجود دارد:يكي سيستم مخلوط کننده گازی و ديگری سيستم متناسب کننده گازی.

اکثر ماشين هایبيهوشياز تكنيك مخلوط کننده گازی استفاده می کنند در حالی که ميزان جریان هر گاز به صورت مستقل توسط واحد تحويل کنترل و اندازه گيري می شود.در بيشتر ماشين ها واحد تحويل از يك دريچه سوزنی و يك جريان سنج با روزنه قابل تغيير ساخته شده است.دريچه سوزنی به عنوان کنترل کننده جريان و به قصد روشن و خاموش کردن گاز سيار عمل می کند.در سيستم متناسب کننده گازی گازهای تحويل به نسبت معين تنظيم می شوند.

 

آزادشدن ناگهانی و پر فشار flush اكسيژن با جريان بالا

گاهی اوقات در طی بیهوشی به پر کردن سیستم تنفسی با اکسیژن بالاتر از حد تحویل روتامتر نیاز است.زمانی که بین ماسک صورت و صورت بیمار نشت وجود دارد یا در موقع اورژانسی این وضعیت رخ می دهد.اکسیژن با فشار بالا به میزان 30 تا 70 لیتر در دقیقه آزاد می شود.

 

روش های تبخيرجهت داروهای فرار Volatile بيهوشي تبخير کننده ها

تبخير کننده وسيله ای است کهتغليظ بخارات بيهوشي مورد نياز را به جريان گاز حامل (معمولا اكسيژن و اكسيد نيتروز) اضافه می کند.

 

جبران دما

تبخير کننده های جيد از فلز ساخته شده اند و با قابليت هدايت گرمايي خوب به گرما اجازه می دهند تا ازمحيط به محفظه تبخير انتقال يابند و از سقوط دمايي که در طی تبخیر روی می دهد بکاهند.این سیستم تکمیل نشده است و سرد شدن هنوز در حد زیاد رخ می دهد.این مشکل با تغییر نسبت جداسازی گاز حامل مطابق با تغییرات دما حل می شود به طوری که گاز بیشتری از طریق محفظه تبخیر جریان می یابد.هنگامی که دما سقوط می کند تبخیر کننده غلظت یکنواختی از داروی بیهوش کننده را در اختیار قرارمی دهد.

 

ونتيلاتورها

اصول عمل ونتيلاتور با آناليز عملكرد آن توصيف مي شود.يعني اينكه چگونه در طي هر مرحله سيكل تنفسي_دم و دم به بازدم و بازدم و تبديل بازدم به دم كار مي كند.

 

دم

ونتيلاتورها با تدارك فشار از قبل تعيين شده (ژنراتورهاي فشاري) يا جريان گاز از پيش معين شده(زنراتورهاي جرياني),براي بيمار دم ايجاد مي كند.

 

ژنراتورهاي فشاري

در اين نوع ونتيلاتور مثلا در نوع مانلي Manley ماشين,گازها را با فشار ثابت به بيمار مي رساند.اگر مقاومت فزاينده اي نسبت به جريان,به علت برونكواسپاسم يا انسداد لوله وجود داشته باشد,گاز ها به بيمار نمي رسند.

 

ژنراتورهاي جرياني

اين نوع منتيلاتور,صرف نظر از تغييرات كمپليانس و مقاومت ريه ها,گازهارا با جريان ثابت به بيمار مي رساند.مثلا ونتيلاتور پنلون آكسفورد Penlon Oxford مثالي از اين دسته است كه در آن جريان گاز توسط پيستوني كه به طرف پايين فشرده مي شود,آغاز مي گردد.

 

تغيير از دم به بازدم

اين عمل مي تواند به وسيله سيكل حجمي (زماني كه حجم از قبل معين شده,داده مي شود)يا سيكل زماني,يا سيكل فشاري صورت مي گيرد.

 

بازدم

بيمار مجاز است در برابر فشار جو,بازدم كند.اكثر ونتيلاتور ها قادر به توليد فشار مثبت انتهاي بازدم(PEEP)بالاتر از فشار جو,هستند,بدين ترتيب از خطر كلاپس آلوﺌول ها كاسته مي شود.

 

تغيير بازدم به دم

اين عمل مي تواند با هر كدام از سيكل هاي حجمي,زماني يا فشاري,ايجاد شود.

 

رفع آلودگي گازهاي بيهوشي

آلودگي هواي جو در اتاق عمل ناشي است از گازهاي آزاد شده از ونتيلاتور ها,مدارهاي تنفسي,نشت از تجهيزات وريزش داروهاي مايع بيهوش كننده كه به هنگام پر كردن تبخير كننده هاي بيهوشي رخ مي دهد.با توجه به اين كه قرار گرفتن طولاني در معرض داروهاي بيهوشي مي تواند اثر سوء بر كاركنان شاغل در اتاق عمل و اتاق ريكاوري داشته باشد,رفع آلودگي گاز تلف شده,توصيه مي گردد.جهت رفع آلودگي گازهاي بيهوشي مي توان از چند روش استفاده نمود:

1-سيستم هاي فعال: اين بدان معناست كه ساكشن فعال در مجاورت بخش بازدمي سيستم تنفسي بيهوشي براي برطرف كردن گازهاي تللف شده,به كار مي رود.اگزوز قادر به تصفيه L/min75 جريان مداوم,تا حد اكثر L/min130 مي باشد.

2-سيستم هاي غير فعال: اين سيستم ها اجازه خروج گاز بازدم بيمار را از سيستم بيهوشي به اتمسفر خارج يا به يك مجراي خروجي تهويه مي دهند.از طويل كردن لوله ها بايد اجتناب شود,زيرا اين امر امكان دارد,مقاومت در برابر بازدم را افزايش داده و بدين ترتيب به بيمار صدمه بزند.

 

آلارم ها

آلارم ماشين هاي بيهوشي,در صورت كمبود اكسيژن شروع به كار مي كند.اين وسيله,سوتي است كه با قدرت گاز كار مي كند و با كاهش فشار اكسيژن فعال مي شود.آلارم به هيچ گازي,به جز جريان اكسيژن ماشين متكي نمي باشد,و نياز به هيچ باتري و نيروي الكتريكي ندارد.به محض اين كه اكسيژن ماشين افت كند,سوت به صدا در مي آيد و دريچه اي در ماشين باز مي شود.اين دريچه,به طور همزمان اكسيد نيتروز را قطع كرده و ماشين را در برابر هوا باز مي كند,به طوري كه بيمار حداقل 21% اكسيژن (درصد غلظت اكسيژن در هوا) دريافت مي كند.

 

مرطوب كردن گازها

برخلاف هواي اتمسفر,گازهاي درون سيلندر و لوله,خشك هستند.بيماراني كه اين گازهاي خشك را استنشاق مي كنند ممكن است مقدار زيادي آب را براي مرطوب كردن هوا از دست بدهند.در طي عمل هاي طولاني مدت,ترجيح داده مي شود كه با مرطوب كردن گازهاي بيهوشي از هدر رفتن آب اضافي,پيشگيري شود.

در اتاق عمل,گازهاي دمي,معمولا توسط يك كندانسور مرطوب كننده كه بيني مصنوعي نيز ناميده مي شود,مرطوب مي شوند.اين مرطوب كننده,آبي را كه در غير اين صورت با بازدم,از دست مي رود,نگهداري مي كند.زماني كه گازهاي گرم و مرطوب بازدمي از طريق كندانسور عبور مي كنند,سرد شده و آب بر روي فيلتر متراكم مي شود.به هنگام دم,گازهاي خشك به طرف فيلتر مرطوب كشيده شده,مرطوب مي گردند.براي ايجاد رطوبت بيشتر,يك سيستم فعال مثلا يك وان آب مورد نياز است.

 

امتحان كردن ماشين هاي بيهوشي

قبل از شروع بيهوشي,متخصص بيهوشي بايد دستگاه بيهوشي را كنترل كند.پيش از آغاز نمودن تست ها,ماشين بيهوشي بايد از همه لوله هاي جمع آوري گاز طبي جدا شده,سيلندرهاي اكسيژن و اكسيدنيتروز بسته شوند.سپس مراحل ذيل انجام مي شود:

1-كنترل كنيد كه سيلندر هاي پر از اكسيژن و اكسيدنيتروز,به طور صحيحي به اتصالات ماشين بيهوشي متصل شده و سيلندرها بسته باشند.

2-دريچه هاي جريان منبع اكسيژن و اكسيدنيتروز را باز كنيد,در اين حالت نبايد هيچ جرياني مشاهده شود.

3-سيلندر اكسيژن را باز كنيد:فلومتر اكسيژن بايد جرياني را نشان دهد.اكر فلومتر اكسيدنيتروز,جرياني را نشان داد,ماشين را جهت تعمير برگردانيد.

4-سيلندر اكسيدنيتروز را باز كرده و كنترل كنيد كه فلومتر اكسيدنيتروز,جرياني را نشان داد,ماشين را جهت تعمير برگردانيد.

5-وسيله هشدار دهنده نقصان اكسيژن را به كار بياندازيد.

6-سيلندر اكسيژن را بسته و كنترل كنيد كه وسيله هشدار دهنده نقصان اكسيژن كار كند.

7-پروب Probe شلنگ مانند اكسيژن را درون محل اكسيژن سنترال كه به ديوار نصب است (واحد انتهايي) نفوذ دهيد.

8-سيلندر اكسيدنيتروز را بسته و مشاهده كنيد آيا زماني كه قرقره فلومتر اكسيدنيتروز پايين مي افتد,هيچگونه تغييري در قرقره فلومتر اكسيژن ايجاد مي شود؟اگر چنين تغييري رخ داد ماشين را جهت تعمير برگردانيد.

9-پروب اكسيدنيتروز مربوط به ماشين بيهوشي را به داخل منبع اكسيدنيتروز سنترال كه به ديوار متصل است (واحد انتهايي) نفوذ دهيد.از «tug test» براي اين اتصال استفاده كنيد.

10-براي كامل كردن بازرسي,نشت هارا با مسدود كردن خروجي دستگاه,در حالي كه دريچه كاهنده فشار بر روي back-bar عمل ميكند,امتحان كنيد.

11-مدار مورد استفاده در زمان نشت ها و عملكرد صحيح هر دريچه را بازرسي كنيد.

 

كنترل نمودن مدار بين Bain Circuit

با انتهاي انگشت كوچك يا نوك سورنگ دو ميلي ليتري,دهانه لوله داخلي مدار بين,در حالي كه گاز از ميان آن عبور مي كند,به صورت موقت مسدود مي شود.صداها نشان مي دهند كه اين مانور سبب افزايش فشار مي شود و اين اطمينان حاصل مي شود كه لوله داخلي سالم است.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 8:25  توسط سعید  | 

 
دریافت کد ترجمه گر وبلاگ